Forsikring ved kritisk sjukdom

Forsikring ved kritisk sjukdom hindrar at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorleg sjuk. Slik slepp du å uroe deg for økonomien i ein ekstra vanskeleg periode.
  • Forsikringssummen blir utbetalt skattefritt
  • Gir økonomisk tryggleik ved å forhindre inntektstap i ein vanskeleg periode
  • Pengane kan disponerast etter eige ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sykdom

Sjå kva sjukdomar som blir dekte

            
Hjarteinfarkt

Alzheimer og parkinson

Motornevronsykdom

Tversnittlammelse  
Tap av bein og armar 
Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose 
Hjarteklaffkirurgi   
Hjerneslag   
Kreft   
Multippel sklerose
Nyresvikt
Organtransplantasjonar 
Hjernesvulst   
Alvorleg brannskade 
Blindhet 

Høyrselstap
Tap av taleevne 

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Beskytt deg og flokken din

Sjå kva forsikringar du bør ha.