SØK OM GÅVEMIDLAR

Indre Sogn Sparebank bidreg årleg med gåver til allemennyttige føremål.
Banken er oppteken av å vera til stades i lokalmiljøet, vera ein god støttespelar, og gir gjennom gåver og anna støtte til kultur, idrett, lag/organisasjonar og andre samfunnsnyttige føremål.


Send søknad til:

nettpost@indresognsparebank.no

Merk med Gåveinstituttet

Søknaden må innehalde:
     
    - Kven søker
    - Kor mykje søker de om
    - Kvifor søker de
    - Prosjektbeskrivelse

Søknadsfrist 15.2.2019

Har de spørsmål, ta kontakt med Laila Hansen på tlf 57 64 85 83 eller mail, Laila.hansen@indresognsparebank.no