Husforsikring landbruk

Hos oss kan du forsikre bygningar til privat bruk som ikkje inngår i landbruksverksemda, slik som bustadhus, stabbur og garasjar for parkering av bilar.
  • Erstattar skade på bustaden ved brann-,vatn-, tjuveri- og naturskade
  • Kan utvidast med Bolig Pluss dekning
  • Ved eigarskifte gjeld forsikringa inntil 14 dagar til ny eigar har teikna ny forsikring
Kontakt meg om Husforsikring landbruk

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

Hos oss kan du velje mellom Bolig og Bolig Pluss. Sjå kva som passar deg best. 

Bolig Pluss Bolig
Følgjeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følgje av lekkasje/tilbakeslag
Følgjeskade ved vannskade på våtrom
Bygning inntil 10 kvm er medforsikra
Tap av husleigeinntektar

Naturskade
Rettshjelp

Brann-, vatn- og tjuveriskadar

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema