Generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Her får du ei oversikt over kven som utgjer øvste beslutningsorgan i sparebanken og korleis du kan vere med å påverka banken din. 

Kven er Generalforsamlinga?

Generalforsamlinga består av 34 medlemmar med 18 varamedlemmar. 
Medlemmane er offentleg valde representar frå  kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, kundar, eigenkapitalbeviseigarar og tilsette i sparebanken

Kundeval 2022

Valet er 14.-20. februar. Bli med å påverke banken din!

 Kven kan røyste ved kundevalet?
Sparebanken sine myndige kundar som har, og i dei siste seks månadane har hatt eit engasjement på minimum 5.000 kroner har stemmerett ved val av kundane sine medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga.Kvart kundeforhold gjev ei røyst når ikkje anna følgjer av lova eller vedtektene. Ingen kunde har meir enn 2 stemmer, ei på grunnlag av eige kundeforhold, og ei som representant for annan kunde.

Korleis kan eg stemme? 
I år vert det digitalt val, med innlogging med BankID. Dei som ikkje har høve til å nytte denne løysina, kan stemme over skranken.
Valperioden vert frå 14.02.22 - 20.02.22.Me kjem tilbake med meir informasjon når valet nærmar seg. 

Kven er på val?
Me legg ut informasjon om kandidatane i god tid før valet. 
 Kan eg nominere kandidatar til valet? 
Ja, fristen var 17. desember.

Eigenkapitalbeviseigarar

Valmøte for eigenkapitalbeviseigarane er 16. februar 2022. Les meir her. 

Sogn Sparebank er ein børsnotert bank med eigenkapitalbevis. Eigenkapitalbeviseigarane er representert i både Generalforsamlinga og i banken sitt styret. 

Valmøte for eigenkapitalbeviseigarane er 16. februar 2022 i banken sine lokaler på Årdalstangen, Statsråd Evensensveg 8, 6885 Årdalstangen. 
Det er også mogeleg å delta elektronisk via Teams. Hugs å melde deg på i forkant!

Viktige fristar: 

  • 1. februar 2022.
    Frist for å fremje kandidatar til styreverv eller verv i generalforsamlinga: 
    Send forslaget til val@sognbank.no. Det er også mogeleg å kome med forslag til kandidatar under valmøte. 
  • 15. februar 2022
    Frist for påmelding til valmøte.
    Send epost med påmeldingskjema til val@sognbank.no.

Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 21.01.22.

Innkalling til valmøte 2022

Fullmaktsskjema eigenkapitalbeviseigarval 2022

Påmeldingsskjema