Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringa er lovpålagd og gir medarbeidarane dine rett til erstatning etter arbeidsulukker og yrkessjukdomar.
  • Omfattar skadar som arbeidstakarar blir påførte under arbeid, i arbeidstida, på arbeidsstaden
  • Gir erstatning ved påførte og framtidige meirutgifter, samt ervervsmessig uførleik og medisinsk invaliditet
  • Utvid forsikringa til at medarbeidarane blir forsikra for ulukker som skjer på fritida
Kontakt meg om Yrkesskadeforsikring

Om forsikringa

Yrkesskade

Påførte og framtidige meirutgifter, tapt inntekt.

Tap i fremtidig erverv  22-30 G 
Medisinsk invaliditet over 15% 4.5 G 
Dødsfallerstatning til ektefelle/sambuar 
 - ikkje arvingar etter lova
15 G

Erstatning til barn under 20 år 

1-6,5 G 
Utgifter forbundet med dødsfall  0,5 G
Påførte meirutgifter  Individuelt
Fremtidige meirutgifter Individuelt

Grunnsumen i folketrygda (G)

Forsikringa gir rett til erstatning etter arbeidsulukker og ved sjukdom som er definert som yrkessjukdom. Erstatningsnivåa er standardiserte og blir regulert i forhold til G (grunnsumen i folketrygda), alder og Lønn. Høgare erstatning ved lågare alder.

Grunnsumen (G) er per 1. mai 2018 kr. 96 883. Satsen blir oppdatert i mai kvart år.

Annan ulukkesskade fritid

Påførte og framtidige meirutgifter, tapt inntekt.

Tap av fremtidige erverv 22-30 G
Medisinsk invaliditet over 15% 4,5 G
Dødsfallerstatning til ektefelle/sambuar 
 - ikkje arvingar etter lova
15 G
Erstatning til barn under 20 år  1-6,5 G
Utgifter forbundet med dødsfall 0,5 G
Påførte meirutgifter  Individuelt
Fremtidige meirutgifter   Individuelt

Annen ulykkeskade fritid kan utvides til å omfatte økt ménerstatning. 

Yrkesskadeforsikring er lovpålagd

Yrkesskadeforsikring er lovpålagd og må kjøpes av arbeidsgivarar som har tilsette. Forsikringa omfattar skadar som arbeidstakaren blir påført under arbeid, i arbeidstida eller på arbeidsstaden.

Gode råd